Saturday, 3 December 2011

Medium Semaian

M4 (Medium Semaian)

Thursday, 1 December 2011

Pengenalan Tanaman Hiasan

1.Pengenalan

Tanaman Hiasan Tahun 4

Friday, 25 November 2011

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4
MINGGU

BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Minggu 1


3-7.1.2011
1.Reka Bentuk dan Teknologi

1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel

a) Peraturan Keselamatan
b) Organisasi Bengkel

Aras 1
i) Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti
ii) Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat

Aras 2
i) Menyediakan struktur organisasi tempat kerja
Minggu 2


10-15.1.2011
1.2  Kreativiti Dan Reka Cipta
a) Pengenalan Kreativiti

i) Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk

Aras 1
i) Mengenalpasti bentuk asas reka bentuk
ii) Melakar bentuk asas
iii) Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas
iv)Membina bentuk asas secara 3D

Minggu 3


17-21.1.2011
ii) Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek
Aras 1
i) Mengenal pasti idea berdasarkan objek
ii) Melakar objek berdasarkan bentuk asal
iii) Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan mengunakan bahan yang bersesuaian
Minggu 4

24-28.1.2011
iii) Komunikasi tampak
Aras 1
i) Membuat hasil persembahan secara lisan
Minggu 5


31/1-4.2
2011
b) Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian Produk
Aras 1
i) Mengenal past kefungsian produk
ii) Menghubung kaitkan bentuk dengan fungsi produk
iii) Melakar bentuk luaran pelbagai produk
Minggu 6 & 77-11 Feb
2011

14-18 Feb
2011
ii) Memasang model berpandukan manual

Aras 1
i) Membaca manual
ii) Memilih dan memasang komponen
iii Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual
iv) Menguji dan melaras manual

Aras 2
i) Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual

Aras 3
i) Mereka model baru dari set binaan
ii)Menerangkan fungsi model baru
Minggu 8 & 9

21-25 Feb
2011

28/2-4 Mac
2011iii) Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen
Aras 1
i) Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan
ii) Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantun
iii) Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen
iv) Memasang semula komponen supaya berfungsi
Minggu 10

7-11 Mac
2011
e) Pendokumentasian
Aras 1
i) Mengumpul dan merekod maklumat

14-20 Mac
2011

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
Minggu 11,12,13,
14,15,16

21-25 Mac

28/3-1 April

4-8 April

11-15 April

18-22 April

25-29 April
2011

Minggu 17,18,20,21

2-6 Mei

9-13 Mei

23-27 Mei

30 Mei-
3 Jun
2011

1.3 Reka bentuk dan Penghasilan Projek

a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam1.4 Elektrik dan Elektronik
a) Penghasilan Projek Elektrik
Aras 1
i) Menentukan projek berpandukan kad kerja
ii) Membaca lukisan projek
iii) Mengenal pasti alatan tangan’
iv) Menentukan jenis bahan dan kuantiti
v) Mengukur, menanda dan memotong bahan projek
vi) Memasang komponen projek
vii) Membuat kemasan

Aras 2
i) Mereka bentuk dan membuat projek
berdasarkan minat murid

Aras 1
i) Mengenal pasti nama,simbol dan fungsi komponen
ii) Mengenal pasti alatan tangan
iii) Membuat penyambungan litar
iv) Mengenal pasti litar siri dan litar selari
v) Membezakan di antara litar siri dan litar selari

Aras 2
i) Membaca dan menterjemahkan lukisan litar
ii) Memilih alatan, bahan dan komponen
iii) Mengukur, memotong dan membentuk dan menjalur wayar.
iv) Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen
v)Menguji litar
vi) Membuat kemasan

Minggu 19

16-20 Mei
2011

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH
PKSR1


6-19 Jun
2011

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Minggu 22

20-24 Jun
2011

1.5 Baik pulih dan penyenggaraan

a) Penyenggaraan alatan tangan
Aras 1
i)Mengenal pasti bahan dan agen pembersih
ii) Membersih alatan tangan
iii) Meminyak untuk tujuan perlindungan dan pelinciran
iv) Menyimpan alatan tangan
Minggu 23

27 Jun-1 Jul 2011
1.7 Tanaman hiasan

a) Pengenalan
Aras 1
i) Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan


Minggu 24,25 & 26

4-8 Jul

11-15 Jul

18-22 Jul
2011

b) Pemilihan biji benih


Aras 1
i) Memilih biji benih pokok bunga semusim
ii) Menyediakan medium semaian
iii) Menyemai biji benih pokok naungan semusim

Aras 2
i) Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti.

Minggu 27,29,30, & 31

( 25 – 29.7.11 )

( 8 – 12.8.11 )


( 15 – 19.8.11 )

( 22 – 28.8.11 )

c) Penanaman
Aras 1
i)Mengenal dan memilih bekas tanaman
ii)Menyediakan bekas penanaman
iii)Menyediakan medium penanaman
iv)Mengubah anak pokok ke dalam bekas

Aras 2
i)Menyediakan batas penanaman tanaman hiasa
ii)Menanam anak pokok tanaman hiasan


Minggu 28

1 – 5.8.11
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH
FORMATIF 2

Minggu  32 & 33

 29.8.11 – 2.9.11 )

 5.9.11 – 9.9.11 )
d)Penjagaan

Aras 1
i)Menjaga tanaman hiasan di dalam bekas

Aras 2
i)Menjaga tanaman hiasan di batas

Minggu 34

19 – 23.9.2011
2.Perniagaan Dan Keusahawanan

2.1Barang Jualan

a) Kumpulan Sasaran
Aras 1
i)Mengumpul maklumat barang keperluan,kesukaan dan mampu dibeli oleh murid dan guru.

ii)Mengkelaskan barang mengikut keperluan, kesukaan dan mampu dibeli oleh murid dan guru.
Minggu 35

26 –30. 9. 2011
b) Jenis barang yang sesuai dijual


c)Sumber bekalan
Aras 1
i)Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru

Aras 2
i)Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru

Aras 1
i)Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan
ii)Memilih pembekal
Minggu 36

3 – 7.10.2011
2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan
   
a) Membuat Rancangan Jualan
Aras 1
i)Mengenal pasti cara mendapatkan modal
ii)Menyediakan maklumat barang jualan
iii)Membuat rancangan jualan
iv)Menyediakan jadual kerja
Minggu 37

10 – 14.10.2011
b) Menyediakan Barang Jualan


Aras 1
i)Menyediakan barang jualan

Aras 2
ii)Menentukan tujuan membungkus dan melabel
Minggu 38

17 – 21.10.2011
2.3 Mempromosi Jualan

a)Promosi Melalui Pembungkusan

Aras 1
i)Menyatakan maksud dan tujuan promosi
ii)Menyatakan ciri pembungkusan yang sesuai untuk promosi
iii)Membungkus barang untuk tujuan promosiMinggu 39

24-28.10.2011

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH
SUMATIF 2

Minggu 40

 31/10 – 4.11.2011
2.4Mengurus Jualan

a) Melayan Pelanggan


Aras 1
i)Menunjukkan cara layanan baik dan cekap
ii)Mengira dengan cepat dan tepat


Aras 2
i)Membuat inferes etika jualan
Minggu 41

7 – 11.11.2011
2.5Merekod Jualan

a)Merekod barang
Aras 1
i)Merekod barang jualan
ii)Mengira baki barang jualan
Minggu 42

14 – 18.11.2011
b) Merekod pendapatan dan perbelanjaan

c)Mengira untung dan rugi
Aras 1
i)Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan

Aras 1
i)Mengira untung dan rugiTuesday, 18 October 2011

Kemahiran Hidup Tahun 4OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAHRENDAH TAHUN 4

Objektif 
Objektif   mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid:

1.Menggunakan bentuk asas untuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.Menghasilkan sesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.Menghasilkan projek elektrik
8.Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.Menghasilkan tanaman hiasan
OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 4

Objektif   mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun  4 adalah untuk membolehkan murid:

1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek
2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk
3. Membuka dan memasang produk untuk mengenal pasti fungsi komponen
4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logamam
5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul
6. Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7. Menghasilkan projek elektrik
8. Menyenggaraan alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya
9. Menghasilkan tanaman hiasan


OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAHRENDAH TAHUN 4

Objektif 
Objektif   mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid:

1.Menggunakan bentuk asas untuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.Menghasilkan sesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.Menghasilkan projek elektrik
8.Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.Menghasilkan tanaman hiasan

ektif 
Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun4 adalah untuk membolehkan murid:
1.
Menggunakan bentuk asauntuk menjanaidea kreatif dalam penghasilan projek
2.
Menerangkan hubung kait bentuk denganfungsi produk
3.
Membuka dan memasang produk untukmengenal pasti fungsi komponen
4.
Menghasilkasesuatu projek gabungankayu dengan bahan kitar semula bukanlogam
5.
Memilih alatan, perkakas, dan bahan sertamenggunakannya dengan teknik yangbetul
6.
Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari
7.
Menghasilkaprojek elektrik
8.
Menyenggaraan alatan tangan danperkakas selepas menggunakannya
9.
Menghasilkan tanaman hiasan